Privacy- en cookiebeleid

Op deze pagina kunt u via de onderstaande links het privacybeleid en het cookiebeleid van Claimbird inzien.

Cookiebeleid

1. Over Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die met webpagina’s worden meegestuurd en door uw browser opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. De informatie die daarin zit opgeslagen, kan bij een volgend bezoek aan een website teruggestuurd worden naar de betreffende server. Na zorgvuldige analyse van de informatie uit de targeting cookies kunnen we bezoekersprofielen opstellen, op basis waarvan we voor jou interessante en gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen kunnen tonen. Deze gegevens worden overigens niet met derden gedeeld.

2. Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’;
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven; en
  • het optimaliseren van de website.

3. Cookies in- en uitschakelen en verwijderen
Meer informatie en instructies met betrekking tot het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, kun je via de Help-functie van je browser vinden. Zie bijvoorbeeld de website van de Consumentenbond voor een uitleg.

4. Cookies van derden
Om via onze website advertenties te vertonen, kunnen door derden tracking cookies worden geplaatst. Deze kunnen verwijderd worden bij Your Online Choices. Meer informatie over cookies kun je vinden via bijvoorbeeld https://www.consumentenbond.nl/internetprivacy/wat-zijn-cookies.

5. Targeting cookies Met behulp van targeting cookies wordt jouw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via ‘digital fingerprint-techniek’ of een ander identificatiemiddel) koppelen aan je gegevens opgeslagen in ons klantenbestand, mits je gegevens natuurlijk in dat bestand zijn opgenomen.

6. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies? Via onze website kunnen ook cookies van derde partijen worden geplaatst. Met behulp van deze cookies kan bijvoorbeeld worden bijhouden dat je via onze website op een website van deze derde terecht bent gekomen. Deze derde kan vervolgens gebruikmaken van de informatie uit deze cookies en voor jou geselecteerde advertenties tonen. Dat kunnen advertenties van onze dienstverlening zijn. Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen, verwijzen we je graag naar de cookieverklaring op de websites van de betreffende derde. Deze cookieverklaringen kunnen wijzigen en we adviseren je dan ook om de verklaringen regelmatig te controleren.

Bij het gebruik van de targeting cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is onze privacyverklaring van toepassing. Door toestemming te geven voor het gebruik van de targeting cookies geef je eveneens uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring.

Cookiebeleid versie 1.0 d.d. 5-10-2017

Privacybeleid Claimbird

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: EVLegalproducts VOF i.o., handelend onder handelsnaam Claimbird
d. Website: de website onder www.claimbird.nl

1. Algemeen
1.1 In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (email)adres, telefoonnummer, reisbescheiden enz.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke.
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2 Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3 Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met de administratie via www.claimbird.nl/contact.

3. Minderjarigen
3.1 In sommige gevallen vraagt Verantwoordelijke expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Verantwoordelijke. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Verantwoordelijke verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden
4.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
4.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies
5.1 Verantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat op https://claimbird.nl/wp-content/uploads/2017/10/CookiebeleidClaimbird-1.0.pdf gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.

6 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
6.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op Claims@claimbird.nl.
6.3 Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan Claims@claimbird.nl.

7 Bewaartermijn
7.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8 Beveiliging
8.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder door gebruik te maken van een ssl-versleutelde internetomgeving, www.claimbird.nl.

9 Wijzigingen in het Privacybeleid
9.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 5-10-2017, versienummer 1.0.