Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden van Claimbird raadplegen;

Algemene Voorwaarden Claimbird – (Claimbird VOF – KVK-nummer: 71889965) Versie d.d. 30 juni 2018.

Artikel 1 Definities

 1. Algemene Voorwaarden
  De onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Claimbird VOF waaronder op al de namen waaronder zij handelt.
 2. Claimbird:
  Een handelsnaam van Claimbird VOF.
 3. Debiteur:
  De luchtvaartmaatschappij of de luchthaven waarop een vordering betrekking heeft.
 4. Diensten:
  Alle door Claimbird en/of haar ingeschakelde derden aan een Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Claimbird ten behoeve van een Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de dienst met de naam No Cure No Pay.
 5. Luchtvaartmaatschappij:
  De Luchtvaartmaatschappij die de vlucht heeft uitgevoerd of voornemens is geweest de vlucht uit te voeren.
 6. No Cure No Pay:
  De service waarbij Claimbird een Vordering indient namens de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever:
  Iedere rechts- en natuurlijk persoon, daaronder mede verstaan diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), lastgever(s), rechtverkrijgende(n) en/of erfgename(n), die een Overeenkomst heeft met Claimbird.
 8. Overeenkomst:
  De Overeenkomst op basis van No Cure No Pay.
 9. Succesfee:
  Het overeengekomen percentage van de Vordering dat Claimbird toekomt bij de Overeenkomst op basis van No Cure No Pay (behoudens nadere afspraak 28%).
 10. Vordering:
  Een Vordering op een Luchtvaartmaatschappij en/of luchthaven op basis van artikel 6:72 BW, artikel 6:162 BW, Verordening (EG) Nr. 261/2004, het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 inzake het internationale luchtvervoer, de Turkse Regulation on Air Passenger Rights (SHY-Passenger) en/of soortgelijke wet en regelgeving.

Artikel 2 Algemeen

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Claimbird en Opdrachtgever. Claimbird is bevoegd de Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Claimbird mede begrepen alle bij deze vennootschap onder firma werkzame medewerkers.
 3. Claimbird is een juridisch dienstverlener die Vorderingen incasseert. In dat kader zal Claimbird informatie van Opdrachtgever behoeven, waaronder (doch niet uitsluitend):
  • een kopie of scan van het (e-) ticket;
  • een kopie of scan van de boardingpass(en); en
  • een kopie of scan van een geldig identificatiebewijs (paspoort of legitimatiebewijs).
 4. Claimbird neemt uitsluitend verzoeken voor een Vordering in behandeling in het geval van vluchten:
  • vertrekkend vanuit een Europese Lidstaat;
  • vertrekkend van buiten de Europese Unie náár de Europese Unie, mits de uitvoerende Luchtvaartmaatschappij statutair gevestigd is in een Europese Lidstaat;
  • vertrekkend vanuit Turkije;
  • waarvan de annulering of vertraging te wijten is aan een luchthaven; en
  • die gemist zijn wegens omstandigheden die te wijten zijn aan een luchthaven.
 5. Onder Europese Lidstaat, zoals genoemd in artikel 2 sub d, vallen mede IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
 6. Claimbird start op basis van de aangeleverde (vlucht)gegevens en/of de in artikel 2 lid c benoemde documenten een onderzoek naar de slagingskans van de Vordering. Dit onderzoek omvat onder meer, maar niet uitputtend, het checken van de vluchtdata en -tijden, het uitzoeken van de duur van de vertraging en/of annulering, de weersomstandigheden ten tijde van de vlucht(en), de gemiddelde vertraging voor alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthavens in kwestie met een tijdspanne van drie uur, het controleren op restricties van de luchtverkeersleiding en het onderzoeken van overige relevante informatie met betrekking tot de haalbaarheid van de Vordering.
 7. Wanneer men op enige manier vluchtgegevens aan Claimbird ter beoordeling aanlevert en de in de daaropvolgende correspondentie aangeleverde link naar de beveiligde omgeving van Claimbird op eigen initiatief aanklinkt en geheel doorloopt, komt tussen Opdrachtgever en Claimbird een Overeenkomst op basis van Opdracht (No Cure No Pay), in de zin van artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, tot stand.
 8. Claimbird behoudt zich te allen tijde het recht voor het onderzoek, zoals in artikel 2 sub f uiteen is gezet, kosteloos op te schorten of te stoppen. Hiervan wordt onverwijld mededeling gedaan aan Opdrachtgever.
 9. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, intrekt of zijn Vordering elders in behandeling laat nemen, nadat reeds inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht, behoudt Claimbird zich het recht voor om alle gemaakte kosten en/of geleden schade op Opdrachtgever te verhalen. Dit omvat in ieder geval de kosten voor onderzoek en administratie á EUR 39,95 (inclusief BTW) en de Succesfee. Zie artikel 7 sub b voor een nadere uitwerking van ‘schade’.
 10. De in het voorgaande lid genoemde gelden zullen middels een declaratie worden gefactureerd. Deze declaratie dient binnen 14 dagen te worden voldaan. In geval van enige nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever worden de kosten die gemoeid zijn met het incasseren van deze gelden aan Opdrachtgever doorberekend.
 11. Opdrachtgever garandeert dat hij eigenaar is van de Vordering en bevoegd is de Vordering uit handen te geven en dat de Vordering niet is bezwaard of is overgedragen ten gunste van een derde of vatbaar is voor verrekening.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Claimbird voor alle aanspraken van derde(n) als gevolg van door Opdrachtgever onjuist gedane mededelingen en/of onjuist verstrekte gegevens/informatie en/of frauduleus verrichte handelingen.
 13. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht.
 14. Voor zover Claimbird bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden, gelden deze Algemene Voorwaarden eveneens ten behoeve van die derden. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders en voormalige medewerkers van Claimbird, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 15. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

Artikel 3 Dienst No Cure No Pay

 1. Door het geven van de opdracht aan Claimbird, stelt Opdrachtgever Claimbird in staat alle benodigde (rechts)handelingen te verrichten die naar het inzicht van Claimbird nodig zijn voor het incasseren van de Vordering. In deze situatie verricht Claimbird haar diensten op commissiebasis en brengt alleen bij succes een percentage van de Vordering in rekening. In deze Succesfee zijn de kosten voor onderzoek en administratie verdisconteerd. Eventuele incassokosten, proceskosten en wettelijke rente komen bij succes geheel aan Claimbird toe. Claimbird zal Opdrachtgever naar redelijkheid berichten over de voortgang van het dossier.
 2. Claimbird zal zich naar redelijkheid inspannen om bij de Luchtvaartmaatschappij de Vordering te innen.
 3. Claimbird heeft de bevoegdheid om een schikking met de Luchtvaartmaatschappij te treffen.
 4. Desgevraagd zal Claimbird een afschrift van haar dossier, bestaande uit de correspondentie met de Luchtvaartmaatschappij en/of luchthaven en de door Opdrachtgever verstrekte stukken, overleggen aan Opdrachtgever.
 5. Claimbird geeft geen enkele garantie omtrent de slagingskans van de Vordering.
 6. Het is ter beoordeling van Claimbird of een gerechtelijke procedure tegen een Luchtvaartmaatschappij en/of luchthaven zal worden gestart. Indien Claimbird besluit dat de slagingskans van de Vordering te gering is en zij afziet van een gerechtelijke procedure, zal zij Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 4 No Cure No Pay – Gerechtelijke route

 1. Claimbird maakt gebruik van derden voor het uitvoeren van procedurele handelingen.
 2. In het geval Claimbird besluit een gerechtelijke procedure te starten, voert zij die procedure naar eigen inzicht uit en heeft zij de bevoegdheid een schikking te treffen dan wel executoriale bevoegdheden ten uitvoer te leggen.

Artikel 5 No Cure No Pay – Betaling(en)

 1. In het geval dat de Vordering succesvol wordt geïnd (ook indien een schikking met de Luchtvaartmaatschappij en/of luchthaven wordt getroffen), zal Claimbird binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst de Vordering minus de Succesfee betalen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever in geen gevallen toegestaan een bedrag met een andere waarde dan de Vordering te accepteren, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig overeengekomen met Claimbird.
 3. Indien Opdrachtgever verzuimt de juiste bankgegevens te verstrekken, zal Claimbird het geïncasseerde bedrag maximaal één jaar op een bankrekening van Claimbird bewaren. Deze termijn vangt aan op het moment dat Opdrachtgever (per e-mail) is geïnformeerd over de ontvangst van het voor Opdrachtgever bestemde bedrag. Na verloop van dit jaar zal dit gehele bedrag aan Claimbird toekomen.
 4. Claimbird betaalt de Vordering minus de Succesfee op een door Opdrachtgever op te geven bankrekeningnummer (IBAN).
 5. Indien Opdrachtgever geen IBAN opgeeft, zal de Vordering minus de Succesfee naar een ander, door Opdrachtgever op te geven bankrekeningnummer worden overgemaakt. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. In deze gevallen moet rekening worden gehouden met een langere betalingstermijn.
 6. In het geval een Vordering geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan Opdrachtgever wordt betaald, moet dit door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst aan Claimbird worden medegedeeld. Dit zal worden geacht geïnd te zijn door inspanningen van Claimbird. Ook in die situatie is Opdrachtgever de Succesfee aan Claimbird verschuldigd.
 7. De in het voorgaande lid genoemde Succesfee zal middels een declaratie worden gefactureerd. Deze declaratie dient binnen 14 dagen te worden voldaan. In geval van enige nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever worden de kosten die gemoeid zijn met het incasseren van deze gelden aan Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal te allen tijde volledige medewerking verlenen om tot een succesvolle afwikkeling van de Vordering te komen.
 2. Opdrachtgever zal Claimbird onverwijld op de hoogte brengen van alle nieuwe feiten en/of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de Vordering.
 3. Indien de contactgegevens van Opdrachtgever wijzigen, is Opdrachtgever gehouden dit onverwijld aan Claimbird door te geven.
 4. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst of met de Algemene Voorwaarden, is Claimbird is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor enige schade en/of de gevolgen hiervan.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de aan Claimbird verstrekte informatie naar waarheid is ingevuld en staat ervoor in dat de informatie juist en volledig is.
 6. Opdrachtgever is verplicht om zich na het aangaan van de Overeenkomst ervan te weerhouden te communiceren met de Luchtvaartmaatschappij. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een aanbod van een Luchtvaartmaatschappij te accepteren.
 7. Na het aangaan van de Overeenkomst is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Vordering aan derden over te dragen, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig overeengekomen met Claimbird.

Artikel 7 Tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst

 1. Indien bij of na het sluiten van de Overeenkomst zou blijken dat Opdrachtgever foutieve, onjuiste of onware informatie aan Claimbird heeft verschaft of in strijd handelt of heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden, dan is Claimbird gerechtigd de Overeenkomst terstond te beëindigen. In dat geval behoudt Claimbird zich het recht voor om alle schade die zij daardoor lijdt op Opdrachtgever te verhalen.
 2. Onder ‘schade’ verstaat Claimbird mede: (i) de door Claimbird aan een dossier bestede tijd (á EUR 150 per uur), (ii) kosten voor onderzoek en administratie (á EUR 39,95), (iii) de – eventuele – proceskosten die Claimbird heeft gemaakt voor het innen van de Vordering op een Luchtvaartmaatschappij en (iv) de overige door Claimbird te maken kosten die gepaard gaan met de schade.

Artikel 8 Overmacht

 1. Claimbird is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet niet voor haar rekening, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop Claimbird geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Claimbird niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.
 3. Claimbird heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, nadat Opdrachtgever enige verbintenis uit hoofde van de overeenkomst met Claimbird had moeten nakomen.
 4. Claimbird is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Claimbird is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of derde(n). Hieronder wordt verstaan directe en indirecte schade, immateriële schade, winstdaling, bedrijfsschade of schade uit welken hoofden dan ook.
 2. Schade als gevolg van – eventuele – aansprakelijkheid van Claimbird, voortvloeiend uit een dwingendrechtelijke bepaling, ziet maximaal op een bedrag ter hoogte van de Vordering (inclusief btw).
 3. Claimbird is niet aansprakelijk voor enig handelen van Opdrachtgever en/of de (in)directe gevolgen van diens handelen of nalaten.
 4. Claimbird is niet aansprakelijk voor eigen of door haar ingeschakelde derden gemaakte administratieve fouten of handelingen. Zij behoudt zich het recht voor administratieve fouten te herstellen.
 5. Indien de uitvoering van een Opdracht van een Opdrachtgever meebrengt dat Claimbird een buiten de Europese Unie gevestigde (rechts-)persoon inschakelt om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Claimbird niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.
 6. Claimbird staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Artikel 10 Acties en actievoorwaarden

 1. Claimbird organiseert promotionele activiteiten, zoals win- en refereeracties. Claimbird stelt daarvoor een – verkort – spelreglement op en publiceert dit op de relevante kanalen. Desgevraagd wordt op eerste verzoek een afschrift van het spelreglement per e-mail toegestuurd.
 2. Het staat Claimbird te allen tijde vrij om het relevante spelreglement te wijzigen.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Claimbird en Opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Claimbird en een Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.